Kitabları

Ашыг Алескер. Лирика. Стихи. Баку, Ишыг, 1989

Ашыг Алескер. Лирика. Стихи. Баку, Ишыг, 1989

Dədə Ələsgər. Bakı, “CBS PP”, 2021

Dədə Ələsgər. Bakı, “CBS PP”, 2021

Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr. Bakı, “Elm və təhsil”, 2021

Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr. Bakı, “Elm və təhsil”, 2021

Aschug Alesker. Gedichte. Baku, Mütärdschim, 2021. (alman dilində)

Aschug Alesker. Gedichte. Baku, Mütärdschim, 2021. (alman dilində)

Aşıq Ələsgər. (toplayanı Hümbət Əlizadə). 1934 (əski əlifba)

Aşıq Ələsgər. (toplayanı Hümbət Əlizadə). 1934 (əski əlifba)

Aşıq Ələsgər. (toplayanı Hümbət Əlizadə). Bakı, “Azərnəşr”, 1935

Aşıq Ələsgər. (toplayanı Hümbət Əlizadə). Bakı, “Azərnəşr”, 1935

Aşıq Ələsgər. “Lirika”. Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC, 2020

Aşıq Ələsgər. “Lirika”. Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC, 2020

Aşıq Ələsgər. “Can” deməklə candan can əskik olmaz... Bakı, Kitab klubu, 2014

Aşıq Ələsgər. “Can” deməklə candan can əskik olmaz... Bakı, Kitab klubu, 2014

Aşıq Ələsgər. (tərtib edənləri Ə.Axundov, M.H.Təhmasib). Bakı, 1963

Aşıq Ələsgər. (tərtib edənləri Ə.Axundov, M.H.Təhmasib). Bakı, 1963

Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr. (toplayıb tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi İslam Ələsgər), Bakı, “Çaşıoğlu”, 2004

Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr. (toplayıb tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi İslam Ələsgər), Bakı, “Çaşıoğlu”, 2004