Biblioqrafiyası

Kitablar

1929
Azərbaycan aşıqları [Mətn] /toplayanı Hümmət Əlizadə.-Bakı: Azərnəşr, 1929.- C.I: El ədəbiyyatı nümunələri.- 293 s.
Kitabın içindəkindən: Əsərlərindən nümunələr: Deyişmə: [Aşıq Ələsgərlə Aşıq Söyünün]; Təcnis; Dağlar: [şeir]; Dodaq dəyməzdən və ya zərxətaji təcnis; Gözəlləmə; Deyişmə: [Aşıq Ələsgərlə Həcər xanım].- [S.11-30].