Bibliography - music

Musical works written in the words of Ashig Alasgar

1960

Dübeyt [Not]: aşıq mahnısı: fortepiano ilə oxumaq üçün /söz. Aşıq Ələsgər; fortepiano ilə oxumaq üçün işləyəni N.Əliverdibəyov; ifa Aşıq T.Hüseynov (Şamxor); nota salan Q.Hüseynli; [red. M.Hacıyeva]; Respublika Xalq Yaradıcılığı Evi.- Bakı: Azmusnəşr, 1960.- 3 s.

Göyçə gözəlləməsi [Not]: aşıq mahnısı: fortepiano ilə oxumaq üçün /söz. Aşıq Ələsgər; fortepiano ilə oxumaq üçün işləyən B.Hüseynli; ifa Aşıq T.Hüseynov (Şamxor); nota salan Q.Hüseynli; [red. R.Rəhimova]; Respublika Xalq Yaradıcılığı Evi.- Bakı: Azmuznəşr, 1960.- 4 s.

Qəhrəmanı [Not]: aşıq mahnısı: fortepiano ilə oxumaq üçün /söz. Aşıq Ələsgər; işləyəni B.Hüseynli; ifa Aşıq T.Hüseynov (Şamxor); nota salan Q.Hüseynli; [red. R.Rəhimo- va]; Respublika Xalq Yaradıcılığı Evi.- Bakı: Azmusnəşr, 1960.- 4, [1] s.

Romanslar = Романсы [Not]: fortepiano ilə oxumaq üçün /Qənbər Hüseynli; söz. Ömər Xəyyam, Aşıq Ələsgər.- Bakı: Azmusnəşr, 1960.- 14 s.

Buxağa düşdü [Not] /söz. Aşıq Ələsgər; musiqisi Q.Hüseynlinindir //Hüseynli Q. Mahnılar: fortepiano ilə oxumaq üçün.- Bakı, 1960.- S.13-17.

Söz qanan ola [Not] /söz. Aşıq Ələsgər; musiqisi Q.Hüseynlinindir //Hüseynli Q. Mahnılar: fortepiano ilə oxumaq üçün.- Bakı, 1960.- S.5-8.