Ashig Musa


(1909-1948)

Ashig Musa was born in 1909 in Agkilsa village of Goycha district. He is the youngest son of Ashig Alasgar's brother Mashadi Salah.

Musa, who was interested in the art of ashug from a young age, soon grew up to be a mature ashug.

Musa, who occasionally wrote poetry, became famous not for his poetry but for his skillful performance. Many people, including Ashig Hussein Javan, studied poetry with Ashig Musa for several years and learned the subtleties of saz music from him. Unfortunately, at least one example of the music played by Ashig Musa was not recorded on a waltz or tape recorder. We present you the two poems obtained.

Ashig Musa died in a car accident in the summer of 1948. His grave is in the cemetery east of Agkilsa village.

QARDAŞ

Qəlbim qan ağlayır, didəm yaş tökür,
Gözlərəm yolunu, gələrmi qardaş?!
Həsrəti, möhnəti bu canım çəkir,
Bəs, dərdi olan da gülərmi, qardaş!?

Əzizim, sənsizəm, olmuşam xəstə,
Gözüm yollardadı, qulağım səsdə.
Üzünü görəydim bu son nəfəsdə,
Daha özgə dilək dilərmi qardaş!?

İtirmişəm, axtarıram maralı,
Ovçu bərəsindən getdi yaralı.
Qəm çəkənlər mənim kimi saralı,
Təbib olsa, dərdim bilərmi, qardaş?!

Çağır, şahlar şahı yetişsin dada,
Qüssə-kədər olsa həddən ziyada.
Fələk məni ağlar qoydu dünyada,
Gözümün yaşını silərmi, qardaş?!

Musa məhbəsdədi, yoxdu həyanı,
Neylədin İmanı, ay kərəm kanı?!
Mən onsuz dünyada neylərəm canı,
Tükənməz dərdimi bölərmi qardaş?

AY AĞA, SİNƏ

təcnis

Ömür istəmirəm, xudaya, səndən,
Yetir haqq evinə, ay ağa, sinə.
Fələk bu zülmünü almadı məndən,
İnsaf deyil, yaxşı, ay ağa, sinə.

Səndə bir etibar haşa, görmədim,
Qəza qəhrin həddən aşa, görmədim.
Kimlər dövran sürdü başa, görmədim,
Çoxları yalvardı ay ağasına.

Musanın da dərdi sinayə qaldı,
Yetmədi mürdələr, sin, ayə, qaldı.
Oxudu dərsini, “sin” ayə qaldı,
Qoymadın yetişə, ay ağa, “sin”ə.