Bashir

(1867-1934)

Bashir is the eldest son of Ashig Alasgar. He was born in 1867 in Agkilsa village of Goycha district. Bashir first studied in his village and then at the mullah school in Sariyagub village.

Although Bashir could play the saz and add words, he knew the value of this art. For some reason, he did not protect the poems he wrote.

Bashir, who loved to ride horses and dress smartly, was also an excellent marksman. Throughout his life, he was not afraid of anyone, he did not bow to lords, lords, chiefs, bailiffs.

Bashir, who shot the village in 1915 during the conflict, lived as a fugitive until the fall of the tsarist government.

During the national war committed by the Armenians in 1918, Bashir showed great courage in the defense of Goycha and dealt a heavy blow to the oil. He lived with Ashig Alasgar in the village of Ganlikend in Kalbajar in 1918-1921.

Bashir fell ill and died in 1934 while visiting Yanshag village of Kalbajar region and was buried there according to his will.

KİMİ

Səyyad olan bu dağları dolanar,
Ovu bərəsində bulana kimi.
Laçın qıya çəkər görcək şikarın,
Tab etməz havada alana kimi.

Bahar olcaq bağban barı gözləyər,
Vəfalılar düz ilqarı gözləyər,
Kişi olan namus, arı gözləyər,
Dosta xain çıxmaz ölənə kimi.

Bəşirəm, heç zaman çıxmıram yasdan,
Çaqqallar şir olub, tülkülər asdan.
Özgələr sözüynən incimə dostdan,
Eşidib dilindən bilənə kimi.

 

QADAN ALIM

Əziz bəradərim, gəl otur rahat,
“Bəxtin yatdı, sən də yat”, qadan alım.
Gecə qaranlıqda olan nadamət,
Cəhd elə, mənzilə çat, qadan alım.

Çətindi gədikdən, dağdan aşmağı,
Ola bu saqqalın əba-başmağı.
Qurbanın yerişi, malın qaçmağı
Eləyibdi məni mat, qadan alım.

Bəşirəm, hər yana göndərrəm çapar,
Harda olsa, onu axtarar, tapar.
On dörd maldan dördü qalıb, yığ apar,
Tez qayıt, Gəncədə sat, qadan alım.

 

MƏN

Şövq əhliyəm, əldə yoxdu fürsətim,
İstəkli dostlardan aralıyam mən.
Qəhrli aslanam qəm libasında,
Seyraqub sözündən yaralıyam mən.

Düşəndə yadıma günün keçmişi,
Mənə yer eləyir fələyin işi.
Görüm viran qalsın belə gərdişi,
Bir soruşan yoxdu haralıyam mən.

Az qanan insana pis söz kar etməz,
Namərdə yalvarma, dadına yetməz.
Mərdlər dost yolundan kənara getməz,
Dost ucundan başı bəlalıyam mən.

Alçaq dağlar başda qarı saxlamaz,
Mərd iyidlər miras varı saxlamaz.
Laçın qaynağında sarı saxlamaz,
Tərlan ovlağından aralıyam mən.

Cavanlıq vaxtından üzüm gülmədi,
Qohum-qardaş, dost yanıma gəlmədi,
Ha yana əl atdım, iş düzəlmədi,
Əzəldən iqbalı qaralıyam mən.

Mən Bəşirəm, yalan gəlməz dilimə,
Bülbül təki həsrət qaldım gülümə.
Baxtımın kitabı keçə əlimə,
Oxuyub adımı qaralıyam mən.

SƏHƏR ERTƏ

Axşamdan nə yesən, xub keçər gedər,
Qonağın qaydına qal səhər ertə.
Qonaqlar qanandı, güzaran edər,
Olsa qaymağınan bal səhər ertə.

Olsa bizim kimi tələsik qonaq,
Tez ver naharını, üzün olsun ağ.
Bir az pendirinən, bir az kərə yağ,
Qənddən istəkana sal səhər ertə.

Bəşirəm, doymaram mən ləzzətindən,
Kor Söyün yeznənin bu hörmətindən.
Düyü pilovundan, çolpa ətindən
Gətirginən dalbadal səhər ertə.

 

TƏZƏ

Sübhün çağı gördüm çeşmə başında,
Burda canlar alan bu yazdan təzə.
Eybi yox əndamda, nə göz-qaşında,
Sərasər geyinmiş ətlazdan təzə.

Dedim: niyə mayıl-mayıl gəzirsən?
Eyləyib ağlımı zayıl, gəzirsən.
Qul olum, eyləsən qayıl, gəzirsən,
Deyim qurban, nəzir-niyazdan təzə.

Can alanım, canım alan gəzirəm,
Həmi xürrəm, həmi nalan gəzirəm.
Axtarıram, elə oğlan gəzirəm,
Necə ki ay çıxar ay yazdan təzə.

.................................................

(şeirin davamı əldə olunmayıb)

 

OLMASA

(nöqtəsiz)

Daha könlüm murad almır,
Aləmdə var olmasa;
Olar gəda, gələr gülər
Ürəkdə ar olmasa.
Mərd dura ərsədə gərək,
Səd vura öldürməyə;
Hər kəs gəlsə, həm kam alar,
Əgər kor-kar olmasa.

Al gəlirəm, gördüm harda
Mərd var olsa, mərd görəm;
Əldə var dava gəlirəm,
Vuram harda dərd görəm;
Allahi Məhəmməd əla
Vali Məhəmməd görəm;
Mahı harda görmək olar,
Gər mədətkar olmasa.

Dədəm gəlmir, əmim gəlmir,
Dostlarım harda gələr!?
Görərik ki, qohum harda
Olsa da, darda gələr.
Mərdi-mövla olmasa,
Ölsəm, mur-kar da gələr.
Əməllərim gülə-gülə
Əldə hasar olmasa.

.............................................

(Şeirin davamı əldə olunmayıb)