Kitabları

Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr. (toplayıb tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi İslam Ələsgər), Bakı, “Çaşıoğlu”, 2004

Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr. (toplayıb tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi İslam Ələsgər), Bakı, “Çaşıoğlu”, 2004

Dədə Ələsgər. Bakı, “CBS PP”, 2021

Dədə Ələsgər. Bakı, “CBS PP”, 2021

Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr. Bakı, “Elm və təhsil”, 2021

Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr. Bakı, “Elm və təhsil”, 2021

Göğçeli Âşık Elesker (yazan Nizamettin Onk). Adapazarı, 1964

Göğçeli Âşık Elesker (yazan Nizamettin Onk). Adapazarı, 1964

Aşıq Ələsgər. Şeirlər. Bakı, 1972. (fars dilində)

Aşıq Ələsgər. Şeirlər. Bakı, 1972. (fars dilində)

Ашуг Алескер. Стихи. Баку, 1972. (rus dilində)

Ашуг Алескер. Стихи. Баку, 1972. (rus dilində)

Aşıq Ələsgər. Sözün işığı. (gürcü dilinə tərcümə edəni İmir Məmmədli). Tbilisi, 2021

Aşıq Ələsgər. Sözün işığı. (gürcü dilinə tərcümə edəni İmir Məmmədli). Tbilisi, 2021

Ашыг Алескер. Лирика. Стихи. Баку, Ишыг, 1989

Ашыг Алескер. Лирика. Стихи. Баку, Ишыг, 1989

Aşıq Ələsgərin hikmət dünyası (tərtib edəni İslam Ələsgər), Bakı, “Elm və təhsil”, 2011

Aşıq Ələsgərin hikmət dünyası (tərtib edəni İslam Ələsgər), Bakı, “Elm və təhsil”, 2011