Haqqında mətbuatda - Məqalələr

Fərzalı Rüstəmli. “Seyid Nəsimidən Dədə Ələsgərə”. Bakı, 2019

İsmayıl Məmmədli. “Aşıq Ələsgərin şeirlərində etnoqrafik sözlərin üslubi mövqeyi”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

G.S.Qasımova. “Aşıq Ələsgər qoşmalarında işlənən frazeloji vahidlər”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

İsrafil Abbaslı. “Türk alimləri Aşıq Ələsgər haqqında”. Folklorşünaslıq axtarışları. II cilddə. I cild. Bakı, “Nurlan”, 2009

İlhamə Muxtarqızı. Ələsgər irsinin cazibəsi. Ədəbiyyat qəzeti. 2019

Kamal Camalov. Əxlaq və mənəviyyat dərsi deyən ustad müəllim. muallim.edu.az, 02.10.2021

İradə Sarıyeva - Aşıq Ələsgər irsinə dövlət qayğısı... - Bakı Xəbər – 22.09.2015

L.Mustafayeva. “Aşıq Ələsgərin təcnislərinin dili”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

İslam Ələsgər. “Aşıq Ələsgərin şəxsiyyəti”, “Bolluq uğrunda”, №42(3410), 6 aprel 1972

Maşallah Xudubəyli. “Aşıq Ələsgərin sözlərinə yazılan musiqilər haqqında şəxsi mülahizələrimdən”. Mənim sazlı-sözlü dünyam. III kitab. Bakı, “Elm və təhsil”, 2010

İslam Ələsgər. “Göyçə aşıqları və el şairləri” haqqında, “Ədəbiyyat qəzeti”, №42(3793), 18 noyabr 2011

Maşallah Xudubəyli. “Onda bahar idi”. Mənim sazlı-sözlü dünyam. II kitab. Bakı, “Elm və təhsil”, 2010.

İslam Ələsgərov. Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı. Xalq Cəbhəsi 2010

Məhəmməd Nərimanoğlu. “Ələsgərəm, hər elmdən halıyam”, “Azərbaycan” qəzeti, 17.04.2021

İslam Sadıq. “Saz dünyası, söz zirvəsi”. “Çərşənbə günündə, çeşmə başında...” (toplayıb tərtib edəni və ön sözün müəllifi İslam Sadıq). Bakı, “Azərnəşr”, 1999

Məhərrəm Qasımlı. El yeridi, yalqız qaldın səhrada... “Vətən” qəzeti, 1991-ci il