Haqqında mətbuatda - Məqalələr

Salman Balakişiyev. “Hörümçək toru”nun açılması... 525-ci qəzet, 20.10.2021, səh.19

X.Həbibova. “Aşıq Ələsgərin şeirlərində adların üslubi imkanları”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

Səadət Təhmirazqızı. Aşıq Ələsgər poeziyasının musiqidə təcəssümü. 525-ci qəzet, 22.06.2021

Zakir Şəhriyaz. “Bütöv Azərbaycan”, №02(90), 2011; №26(114), 2011; №27(115), 2011; №13(232), 2014

Şükür Aslanoğlu. “Böyük sənətkarın yurdunda”. “Ulduz”, (Şamxor rayon qəzeti), №64(3758), 27 may 1972

Zəlimxan Yaqub. Dahilik, müdriklik, sadəlik

Sultanoğlu Natiq Yusifli. “Göyçəli Aşıq Ələsgərin qardaşı oğlu Aşıq İmanla Qovuşuqlu Axund Əlinin söhbəti və sazın qələbəsi”, “Qoşa zirvə”, №12(14), avqust-sentyabr 2011

Zəlimxan Yaqub. Göyçədən gələn səslər (poema)

Sultanoğlu Natiq Yusifli. “Saz çalmaq, saza mizrab vurmaq, Allaha sillə vurmaqdır”, “Qoşa zirvə”, №12(14), avqust-sentyabr 2011

Zəlimxan Yaqub. Yaralı xatirə. 1991

Tahir Əhmədalılar. Hər sözü köz Aşiq, hər bəndi xalıyabənzər Aşıq Ələsgər. Mədəniyyət. 06.03.2013

Ziyəddin Məhərrəmov. “Deyilən söz yadigardır...”. “Laçın yurdu”, №3(14), 2014

Tərlan Göyçəli. “Aşıq Ələsgər”. “Göyçə aşıq məktəbi”, Bakı, “Göytürk”, 1998

Ziyəddin Məhərrəmov. Aşıq Ələsgər. İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik (1800-1920-ci illərdə ədəbi-mədəni mühit), Bakı, “Nurlan”, 2010

Uğur. “Aşıq Ələsgər yaradıcılığının çoxu it-bata düşüb”, “Xalq cəbhəsi”, 17 dekabr 2011

Ziyəddin Məhərrəmov. Dədə Ələsgərin “Dağlar” və “Dolanır” rədifli qoşmaları. ADPU, “Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu”, №1, Bakı, 2000